Studio van de laar

Algemene voorwaarden Studio Van de Laar

 

Artikel 1 Definities

1. Studio Van de Laar is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het ontwikkelen van websites, online marketing,

alsmede grafische vormgeving.

 1. Onder Studio Van de Laar wordt tevens begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers. 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van Studio Van de Laar en Studio Van de Laar de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: alle tussen Studio Van de Laar en Opdrachtgever gemaakte mondelinge –en schriftelijke afspraken met betrekking tot het leveren van Diensten zoals bedoeld in artikel 1.5, een en ander in meest ruime zin.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Studio Van de Laar en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en Diensten, inhoudende online marketingadvies en het ontwikkelen van websites, alsmede alle andere door Studio Van de Laar ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.studiovandelaar.nl.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Studio Van de Laar gesloten Overeenkomsten waarbij Studio Van de Laar Diensten aanbiedt of levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Studio Van de Laar overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 3 De offerte en Overeenkomst

 1. Alle offertes van Studio Van de Laar zijn dertig (30) dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtgever contact opneemt met Studio Van de Laar door middel van e-mail of telefoon. Studio Van de Laar stuurt Opdrachtgever een bericht met daarin een prijsindicatie voor de door Studio Van de Laar uit te voeren werkzaamheden. Opdrachtgever zal vervolgens zijn werkzaamheden aangeven, waarop Studio Van de Laar een offerte stuurt. De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte door Opdrachtgever.
 3. De prijzen in de offerte en op de Website zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
 4. Als Studio Van de Laar een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Studio Van de Laar kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Studio Van de Laar, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Studio Van de Laar deze schriftelijk bevestigt.
 6. Studio Van de Laar bepaalt welke Diensten binnen de Overeenkomst vallen.
 7. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Studio Van de Laar.
 8. Indien Studio Van de Laar een mondelinge mededeling aan Opdrachtgever doet omtrent een prijs, geldt dit niet als aanbod, en kan derhalve niet door Opdrachtgever worden aanvaard. 9. Indien Opdrachtgever een aanbod van Studio Van de Laar na dertig (30) dagen accepteert, brengt dit geen Overeenkomst tot stand, tenzij Studio Van de Laar uitdrukkelijk instemt met de te late aanvaarding.

 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Studio Van de Laar zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uitvoeren.
 2. Studio Van de Laar heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, te laten verrichten door namens Studio Van de Laar in te schakelen derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Studio Van de Laar aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Studio Van de Laar worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Studio Van de Laar zijn verstrekt, heeft Studio Van de Laar het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. De Opdrachtgever draagt er tevens zorg voor dat zij al haar redelijke verplichtingen en medewerking, en/of in de planning opgenomen verplichtingen nakomt. Indien zij hiervoor genoemde verplichtingen niet nakomt, schort Studio Van de Laar de uitvoering van de Overeenkomst op. Studio Van de Laar zal dan een nieuwe planning maken die als vervanging dient voor de eerder door haar gemaakte planning.
 5. De Opdrachtgever dient Studio Van de Laar tijdig haar feedback te geven, zowel gevraagd als ongevraagd. Indien Studio Van de Laar geen feedback ontvangt van Opdrachtgever, zal zij haar Diensten opschorten en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.
 6. De Opdrachtgever heeft, na voltooiing van de Diensten, hier bedoelt het maken van een website of grafische uiting, recht op één (1) revisierondes. Opdrachtgever dient één (1) document of één (1) e-mail aan te leveren, waarin zij haar op- en aanmerkingen verwerkt. De aanpassingen moeten passen binnen de opties die het gekozen template/WordPress theme biedt. Onder template wordt verstaan het frame waarin de website wordt gemaakt. Na oplevering van de Diensten zijn zij de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever.
 7. Bij de Diensten is het technisch onderhoud van de Diensten niet inbegrepen. Indien Opdrachtgever onderhoud wenst, dient zij daarvoor een apart onderhoudscontract overeen te komen met Studio Van de Laar.

 

 1. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Studio Van de Laar hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Studio Van de Laar dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of indien blijkt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, zullen Studio Van de Laar en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Indien de tarieven van Studio Van de Laar inmiddels zijn verhoogd, is Studio Van de Laar gerechtigd de verhoogde tarieven te hanteren, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. Studio Van de Laar is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Studio Van de Laar op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Studio Van de Laar en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beiden partijen.

 

Artikel 6 Online marketingadvies

 1. De door Studio Van de Laar geboden Diensten, hier bedoelt het online marketingadvies, omvat geen controle van het businessplan van Opdrachtgever. Ook wordt geen marktonderzoek uitgevoerd. Studio Van de Laar biedt daarom ook geen garanties voor het behalen van de resultaten of doelen die Opdrachtgever voor ogen heeft. Dit geldt tevens indien Studio Van de Laar het plan voor Opdrachtgever uitvoert.
 2. Marketingadvies wordt geleverd conform de overeengekomen wijze. Indien niets is overeengekomen, wordt het advies geleverd in het Nederlands of Engels, conform de vereisten van goed vakmanschap. Het advies wordt geleverd via het voor advies gebruikelijke medium.
 3. De bedragen en/of aantallen die in adviezen zijn opgenomen, kunnen slechts dienen als indicatie. Bedragen en/of aantallen kunnen onderhevig zijn aan markt- en/of leverancierswijzigingen. Studio Van de Laar zal de uiteindelijk werkelijk gemaakte kosten aan Opdrachtgever doorberekenen indien Studio Van de Laar zorg draagt voor het uitvoeren van (een deel van) het marketingadvies.

 

 

 

 

Artikel 8 Onderhoudscontracten

 1. Na oplevering van de Diensten, hier bedoelt de website, is Opdrachtgever in beginsel verantwoordelijk voor de website. Opdrachtgever kan echter met Studio Van de Laar een aparte Overeenkomst sluiten omtrent het onderhoud van de website, een onderhoudscontract.
 2. Studio Van de Laar zal hierbij de website van Opdrachtgever op een structurele basis controleren op updates. Indien er nieuwe updates voor de website beschikbaar zijn, zal Studio Van de Laar een back-up maken van de website en de updates uitvoeren. Na de updates zal een nieuwe back-up worden gemaakt. Studio Van de Laar zal het hiervoor genoemde alleen uitvoeren onder de voorwaarde dat door Opdrachtgever toegang is verleend tot het webhostingpakket/account om een back-up te maken in Direct Admin of CPanel.
 3. Studio Van de Laar is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verlies van gegevens tijdens de backup, tenzij anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 9 Strippenkaarten

 1. Opdrachtgever kan naast een offerte voor een losse opdracht ook gebruik maken van een strippenkaart. Een strippenkaart omvat een aantal werkuren van Studio Van de Laar die Opdrachtgever kan gebruiken voor verschillende Diensten. Opdrachtgever kan zelf bepalen welke Diensten hij wil, mits de Dienst past in het aantal uren dat wordt aangeboden op de strippenkaart. Studio Van de Laar is gerechtigd de uitvoering van een Dienst te weigeren indien zij van mening is dat de Dienst het aantal uren op de strippenkaart zal overschrijden.
 2. Een strippenkaart heeft een geldigheidsduur van twaalf (12) maanden na factuurdatum. De strippenkaart dient vooraf te worden betaald op een manier zoals in artikel 12 omschreven.
 3. Indien Opdrachtgever zijn strippenkaart niet opmaakt binnen de twaalf (12) maanden, zullen de nog overgebleven uren komen te vervallen. Opdrachtgever heeft geen recht op restitutie van de overgebleven uren.
 4. Indien Opdrachtgever in de laatste maand van deze twaalf (12) maanden een Dienst verricht wil hebben die een groot aantal uren van de strippenkaart beslaan, kan Studio Van de Laar niet garanderen dat de Diensten binnen het tijdsbestek van de twaalf (12) maanden kunnen worden uitgevoerd.

 

 

Artikel 10 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Studio Van de Laar is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Studio Van de Laar goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Studio Van de Laar bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding of opschorting rechtvaardigt, dan is Studio Van de Laar gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden of op te schorten zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Studio Van de Laar vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Studio Van de Laar op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst waarbij jaarlijkse pakketten worden verstrekt die jaarlijks of maandelijks worden betaald, te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Indien Opdrachtgever halverwege het jaar opzegt maar een jaarlijkse betaling heeft gedaan, kan geen restitutie plaatsvinden.

 

 

Artikel 11 Annulering en bedenktermijn

 1. Indien Opdrachtgever een consument is, heeft hij een bedenktermijn van veertien (14) dagen. Binnen deze veertien (14) dagen kan Opdrachtgever op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de overeengekomen Diensten annuleren en ontvangt hij eventueel betaalde kosten terug. Indien Opdrachtgever akkoord is dat Studio Van de Laar de werkzaamheden eerder dan deze veertien (14) dagen zal beginnen, doet hij daarmee afstand van zijn bedenktermijn.
 2. Indien sprake is van een uitvoering van Diensten met spoed, heeft Opdrachtgever geen bedenktermijn.
 3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Studio Van de Laar.
 4. Bij annulering na veertien (14) dagen en na ondertekening van de offerte zal 75% van het overeengekomen bedrag in de offerte in rekening worden gebracht.

 

 

Artikel 12 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Studio Van de Laar heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. De Diensten worden maandelijks gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen. Het onderhoudspakket wordt jaarlijks gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd of per direct via IDeal, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 5. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Studio Van de Laar mede te delen.
 6. Studio Van de Laar is gerechtigd een aanbetaling van 50% van de totale opdracht te vragen. Totdat deze betaling wordt ontvangen, is Studio Van de Laar gerechtigd iedere verplichting tot nakoming van de overeenkomst op te schorten.
 7. Studio Van de Laar verzendt de laatste factuur na oplevering. Van oplevering is sprake wanneer Studio Van de Laar Opdrachtgever informeert dat de Diensten zijn afgerond. Indien Opdrachtgever het niet eens is omtrent de vraag of de Diensten zijn afgerond, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 8. Studio Van de Laar is gerechtigd om deelfacturen te verzenden tussen het moment van aanbetaling en oplevering.
 9. Studio Van de Laar is gerechtigd aan een Opdrachtgever, waarvoor al eerder een Dienst is verricht, de tarieven die op dat moment gelden in rekening te brengen, ook als deze inmiddels zijn verhoogd. Studio Van de Laar en Opdrachtgever kunnen anders overeenkomen.
 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan 2% rente per maand verschuldigd, waarbij een deel van de maand als hele maand geldt. Daarnaast is Opdrachtgever incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het openstaande bedrag, waarbij een minimum van honderdvijftig (150) euro geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. Indien Studio Van de Laar besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 

 

Artikel 13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Studio Van de Laar is niet aansprakelijk voor schade indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.
 2. De Opdrachtgever is na oplevering van de website hiervoor volledig verantwoordelijk. Studio Van de Laar is niet aansprakelijk indien met het verstrijken van de tijd de website of een onderdeel daarvan, niet meer naar behoren werkt.
 3. Studio Van de Laar is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van de door haar ingeschakelde derden.
 4. Studio Van de Laar is niet aansprakelijk voor enige vordering van een derde, uit welke hoofde dan ook, op grond van het gebruik van foto’s of andere content op de website van Opdrachtgever die hij niet conform artikel heeft verwijderd.
 5. Studio Van de Laar is niet aansprakelijk voor gebruik en de werking van software, plugin’s, thema’s of WordPress, behoudens door Studio Van de Laar aangebrachte wijzigingen of implementaties.
 6. Studio Van de Laar is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. Studio Van de Laar is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12, alsmede schade, zowel direct als indirect, die is veroorzaakt door gebruik van producten of diensten van derden.
 8. Studio Van de Laar is niet aansprakelijk voor schade, zowel direct als indirect, die het gevolg is van derden die zich onbevoegd toegang verlenen tot de website en/of servers van Studio Van de Laar (hacken).
 9. Indien Studio Van de Laar aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Studio Van de Laar met betrekking tot haar Diensten.
 10. De aansprakelijkheid van Studio Van de Laar is beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
 11. De Opdrachtgever vrijwaart Studio Van de Laar voor aanspraken van derden, van welke aard ook, ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid in deze Algemene voorwaarden is uitgesloten en verplicht zich tot vergoeding van alle door Studio Van de Laar gemaakte kosten die zij maakt door een dergelijke vordering te vergoeden.
 12. De Opdrachtgever vrijwaart Studio Van de Laar voor aanspraken van derden met betrekking tot onrechtmatige content op de website(s) van Opdrachtgever, of ander onrechtmatig handelen van de Opdrachtgever en/of derden, een en ander in meest ruime zin. 13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Studio Van de Laar.
 13. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

 

 

Artikel 14 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Studio Van de Laar, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet nakoming van een derde, ziekte van personeel van Studio Van de Laar zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Studio Van de Laar of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Studio Van de Laar overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Studio Van de Laar heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

 

 

Artikel 15 Geheimhouding

 1. Studio Van de Laar is gehouden om alle door Opdrachtgever verstrekte gegevens, waarvan Opdrachtgever aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Studio Van de Laar redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden.
 2. Tevens is Opdrachtgever gehouden om alle door Studio Van de Laar verstrekte gegevens, waarvan Studio Van de Laar aangeeft dat deze vertrouwelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijze moet begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, geheim te houden voor derden.
 3. Studio Van de Laar en Opdrachtgever zijn over en weer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit schending van het in dit artikel bepaalde. Indien de schending het gevolg is van niet opzettelijk handelen, geldt deze aansprakelijkheid niet.
 4. Studio Van de Laar en Opdrachtgever kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

 

Artikel 16 Intellectuele eigendom

 1. De Opdrachtgever ontvangt voor de Diensten van Studio Van de Laar, hier bedoelt de website, een niet exclusieve licentie voor gebruik. Dit omvat mede de code van de website.
 2. Studio Van de Laar verleent geen licentie of sublicentie voor foto’s en/of andere content die niet door Opdrachtgever zijn aangeleverd, maar wel door Studio Van de Laar op de website zijn geplaatst.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de juiste rechten en/of licenties voor werken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend foto’s en content, die hij zelf aanlevert aan Studio Van de Laar.
 4. Opdrachtgever ontvang sublicenties voor het gebruik van plugins op zijn website indien nodig. Sublicenties zijn geldig voor de duur van de Overeenkomst. Bij of na het einde van de Overeenkomst zullen de sublicenties vervallen.
 5. Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen aan de code van de website aan te brengen. Met code wordt bedoeld de in lid 1 genoemde code waarop hij licentie heeft verkregen. Wijzigingen zijn op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. De code van eventuele plugins mag niet gewijzigd worden indien de betreffende sublicentie dat niet toestaat.
 6. Opdrachtgever mag de licentie op de code van de website, zoals genoemd in lid 1, niet verkopen of overdragen op welke manier dan ook, tenzij de gehele onderneming waartoe de website behoort wordt verkocht of anderszins overgedragen. Het verstrekken van sublicenties voor de code van de website of enig ander werk waar onder lid 1 of 3 een licentie is verkregen is onder geen enkele omstandigheid toegestaan.
 7. Bij gebruik van de website wordt de bedrijfsnaam van Studio Van de Laar in de footer van de website geplaatst met een do-follow link naar de website, tenzij anders is overeengekomen. Opdrachtgever mag dit onder geen enkele omstandigheid verwijderen, tenzij Studio Van de Laar daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

 

 

Artikel 17 Gebruik van derden

 1. Indien Studio Van de Laar gebruikmaakt van een derde bij het uitvoeren van Diensten, is Studio Van de Laar gerechtigd de eindversie van de Dienst in haar portfolio te plaatsen. Studio Van de Laar is niet verplicht de naam van de derde hierbij te noemen.
 2. Indien Studio Van de Laar daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, mag de derde die bij de uitvoering van de Dienst is ingezet, de eindversie van de Dienst in haar eigen portfolio plaatsen. De derde is daarbij wel verplicht aan te geven dat de opdracht is gedaan in opdracht van Studio Van de Laar.
 3. Indien de derde een recensie en/of review en/of testimonial nodig heeft, kan hij Studio Van de Laar vragen deze voor hem te schrijven. De Opdrachtgever van Studio Van de Laar is niet gerechtigd om deze te schrijven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

 

Artikel 18 Einde van de Overeenkomst

 1. Opdrachtgever is gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Wel dient hierbij het volledige overeengekomen bedrag te worden betaald, ook indien ten tijde van de opzegging nog niet alle overeengekomen Diensten zijn uitgevoerd.
 2. Studio Van de Laar kan de Overeenkomst tussentijds opzeggen indien Opdrachtgever niet handelt conform de vastgelegde afspraken en deze Algemene voorwaarden, zoals verder uitgewerkt in artikel 10. Opdrachtgever blijft verplicht te betalen voor de tot dan toe uitgevoerde Diensten door Studio Van de Laar.

3.Opzegging door zowel Opdrachtgever als Studio Van de Laar dient schriftelijk te geschieden. De verzendende partij draagt de bewijslast voor de ontvangst door de andere partij.

 

 

 

Artikel 19 Non-concurrentie

 1. Opdrachtgever zal, gedurende de looptijd van de Overeenkomst en/of binnen één jaar na het einde daarvan, geen werknemers van Studio Van de Laar voor hem laten werken, zowel direct als indirect, anders dan uit hoofde van een Overeenkomst met Studio Van de Laar of met schriftelijke toestemming van Studio Van de Laar.
 2. Voor iedere inbreuk op het in dit artikel bepaalde verbeurt Opdrachtgever een boete van €50.000,- per keer, althans €1.000,- per dag die de inbreuk voortduurt, zulks ter keuze aan Studio Van de Laar. De boete laat het recht van Studio Van de Laar om volledige schadevergoeding te vorderen onverlet. Onder schade wordt mede begrepen de kosten voor handhaving in en buiten rechte van het in dit artikel bepaalde, ook als die kosten meer bedragen dan het door de gerechten gehanteerde liquidatietarief.

 

 

Artikel 20 Identiteit van Studio Van de Laar

 1. Studio Van de Laar is bij de KvK geregistreerd onder nummer 76179753 en draagt btw-identificatienummer NL221884361B01. Studio Van de Laar is gevestigd aan de Ten Brinkstraat 7, 5281 CS te Boxtel.
 2. Studio Van de Laar is per e-mail te bereiken via info@studiovandelaar.nl middels de website www.studiovandelaar.nl/contact.

 

 

Artikel 21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Studio Van de Laar en haar Opdrachtgevers is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die Studio Van de Laar en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zuid-Nederland, tenzij Studio Van de Laar besluit het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de woon-/vestigingsplaats van Opdrachtgever.

 

 

Artikel 22 Overige bepalingen

 1. Opdrachtgever draagt de bewijslast van ontvangst van iedere door Studio Van de Laar verzonden mededeling, tenzij anders is overeengekomen. Voor iedere mededeling die door Studio Van de Laar is verzonden geldt dat deze vermoed wordt te zijn ontvangen door Opdrachtgever.
 2. Indien een van de bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig blijkt of vernietigd wordt, blijft de toepasselijkheid van de overige bepalingen in stand. In de plaats van de nietige of vernietigde bepaling, treedt een bepaling die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft, althans zo goed mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.
 3. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever worden gewijzigd.